Algemene Leden Vergadering 2020

Algemene Leden Vergadering 2020

Dinsdag 21 april

Afgelast i.v.m landelijke ontwikkelingen

Het bestuur van de Personeelsvereniging van het Bravis ziekenhuis nodigt haar leden uit tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

 

 

Algemene ledenvergadering (ALV) 2020

 

Het bestuur van de Personeelsvereniging van het Bravis ziekenhuis nodigt haar leden uit tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering op:

 

Datum:               dinsdagavond 21-04-2020

Tijd:                     19 uur – 20 uur

Locatie:              Roosendaal

 

Agenda

 

1.   Opening van de vergadering door voorzitter Anjo Mulders

2.   Mededelingen

3.   Notulen vorige algemene ledenvergadering (9 april 2019)

4.   Activiteiten jaarverslag over 2019 (secretaris)

5.   Financieel jaarverslag over 2019 (penningmeester)

6.   Kascommissie,

   a. dechargeverklaring over 2019

   b. benoemen kascommissie 2020

7.   Bestuursverkiezingen volgens reglement,

      Nieuwe / Aftredende en herkiesbare bestuursleden

      * Annemarie Scheenaard / herkiesbaar

      * José Brouwers / herkiesbaar

      * Jan Buijsen / herkiesbaar

      * Cees de Greef / niet herkiesbaar

      * Marion van Buijten / nieuw lid voorgedragen door het bestuur 

8.   Contributie Buitengewone leden / vrijwilligers ( afspraken 2019 )

9.   Overzicht activiteiten PV Bravis in 2020

10. Rondvraag

11. Sluiting

 

 

Vergaderstukken kunnen door een lid van de Personeelsvereniging per e-mail pvbestuur@bravis.nl worden opgevraagd.

Deze zullen u dan uiterlijk één week voorafgaande aan de Algemene ledenvergadering worden toegestuurd.