Statuten

Op eenendertig december tweeduizend veertien verschenen voor mij,............... notaris ter standplaats Bergen op Zoom:

1. Personeelsvereniging Ziekenhuis Lievensberg statutair gevestigd te Bergen op Zoom;
2. Personeelsvereniging St. Franciscus statutair gevestigd te Roosendaal.

Inleiding
Het bestuur van de Personeelsvereniging Ziekenhuis Lievensberg, een vereniging opgericht op 30 oktober 1968, statutair gevestigd te Bergen op Zoom, met adres 4624 VT Bergen op Zoom, Boerhaaveplein 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40280533, respectievelijk het bestuur van de Personeelsvereniging St. Franciscus, een vereniging opgericht in 1968, statutair gevestigd te Roosendaal, met adres 4708 AE Roosendaal, Boerhaavelaan 25, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40282299; hebben op 27 oktober 2014 in het kader van een juridische fusie tussen de comparanten, voorgesteld om over te gaan tot het oprichten van een nieuwe vereniging genaamd 'Personeelsvereniging Bravis ziekenhuis'  (hierna te noemen: de vereniging), waarmee de vermogens van de Personeelsvereniging Ziekenhuis Lievensberg en de Personeelsvereniging St. Franciscus onder algemene titel overgaan op de vereniging en de huidige verenigingen ophouden te bestaan. De respectievelijke Algemene Ledenvergaderingen van Personeelsvereniging Ziekenhuis Lievensberg en Personeelsvereniging St. Franciscus hebben vervolgens op 9 en 11 december 2014 besloten om conform het voorstel van de beide besturen over te gaan tot een juridische fusie per 1 januari 2015.

Ter uitvoering van bedoelde oprichting verklaarde de comparanten, handelend als gemeld, hierbij over te gaan tot het opstellen van statuten voor de nieuwe stichting zodanig dat de statuten komen te luiden als volgt:

STATUTEN

BEGRIPSBEPALINGEN

Vereniging: de Personeelsvereniging Bravis ziekenhuis
Bestuur: het bestuur van de Personeelsvereniging Bravis ziekenhuis
Ziekenhuis: de Stichting Bravis ziekenhuis

NAAM EN ZETEL

Artikel 1
De vereniging draagt de naam: Personeelsvereniging Bravis ziekenhuis en is gevestigd te Roosendaal.

DOEL

Artikel 2
De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de onderlinge contacten en de saamhorigheid tussen alle personeelsleden en medewerkers, op vrijwillige basis, van het ziekenhuis.

BOEKJAAR

Artikel 3
Het verenigingsjaar en het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.

LEDEN

Artikel 4
1. De vereniging kent gewone leden, ereleden, buitengewone leden en externe leden. Waar in deze statuten of in krachtens deze statuten vastgestelde reglementen of genomen besluiten sprake is van een lid of leden worden daaronder zowel de gewone, ereleden, buitengewone als externe leden begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of kennelijk anders is bedoeld.
2. Gewone leden zijn personen die werkzaam zijn binnen de het ziekenhuis, alsmede personen die werkzaam zijn binnen andere organisaties opgericht door de deze stichting, waarbij de administraties worden gevoerd door het ziekenhuis. Gewone leden hebben een arbeidscontract of een leer-/ arbeidsovereenkomst met het ziekenhuis of met de door haar opgerichte andere organisaties.
3. Ereleden zijn zij die, op grond van bijzondere verdiensten voor de vereniging, als zodanig door de Algemene Vergadering – op voordracht van het bestuur - zijn benoemd en hun benoeming hebben aanvaard.
4. Buitengewone leden zijn zij die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, dan wel arbeidsongeschikt zijn verklaard en uitdrukkelijk hebben aangegeven hun gewoon lidmaatschap aansluitend te willen omzetten in een buitengewoon lidmaatschap.
5. Externe leden zijn zij die werkzaam zijn binnen het ziekenhuis of de vereniging maar niet in dienstverband van het ziekenhuis of de vereniging werken.

LIDMAATSCHAP

Artikel 5
Het lidmaatschap van de vereniging is persoonlijk en niet vatbaar voor overdracht of overgang. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal één jaar, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of kennelijk anders is bedoeld.

EINDE LIDMAATSCHAP

Artikel 6
1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:
a. indien niet meer wordt voldaan aan de in artikel 4 gestelde vereisten voor het lidmaatschap;
b. door overlijden van het lid;
c. door opzegging door het lid;
d. door opzegging door de vereniging;
e. door ontzetting.

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging mogelijk, indien:
a. redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
b. binnen een maand nadat aan het lid mededeling is gedaan van een besluit, waardoor de rechten van de leden zijn beperkt en/of hun verplichtingen onredelijk zijn verzwaard, tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen;
c. binnen een maand nadat aan het lid is meegedeeld een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie. Indien een opzegging niet conform de eerste volzin van dit lid heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.

3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar. De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Niettemin is onmiddelijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging door de vereniging mogelijk indien het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten zoals in deze statuten gesteld, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, zoals onder meer in het geval dat, ondanks betalingsherinnering, de jaarlijkse bijdrage niet of niet tijdig wordt betaald, of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid onverwijld van het besluit, onder opgave van redenen in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de Algemene Vergadering. Het beroep moet schriftelijk bij de secretaris worden ingediend.

5. Tenzij het lid te kennen geeft dat het beroep behandeld kan worden op de eerstvolgende door het bestuur voorgenomen Algemene Vergadering, roept het bestuur binnen vier weken na ontvangst van het ingediende beroep een Algemene Vergadering bijeen ter behandeling van het beroep. Het lid wordt in de gelegenheid gesteld om zich tijdens de behandeling van het beroep op de Algemene Vergadering te verdedigen.

6. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. De Algemene Vergadering kan slechts tot ontzetting besluiten door een daartoe strekkend besluit, genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, anders dan bij beëindiging van het arbeidscontract tussen gewone leden en het ziekenhuis, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd.

8. Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, maar niet voldoende termen aanwezig acht om tot ontzetting te besluiten, schorsen voor een door het bestuur te bepalen periode van maximaal zes (6) maanden. Tegen de schorsing kan het lid in beroep bij de Algemene Vergadering. Het in lid 4, 5 en 6 bepaalde aangaande beroep is daarbij van overeenkomstige toepassing.

DONATEURS

Artikel 7
Donateur is hij, die zich als zodanig bij het bestuur heeft aangemeld en door het bestuur is toegelaten. Hij steunt de vereniging enkel met een (financiële) bijdrage.

GELDMIDDELEN

Artikel 8
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse contributiegelden van de gewone, buitengewone en externe leden, bijdragen van de donateurs, inschrijfgelden voor door de vereniging georganiseerde activiteiten, bijdragen van het ziekenhuis, subsidies, erfstellingen, legaten, schenkingen en andere inkomsten.
Tevens kan de Algemene Vergadering besluiten dat bij de aanvang van het lidmaatschap een door haar vast te stellen inschrijfgeld door het lid verschuldigd is.
2. Alle leden zijn jaarlijks een contributiebedrag verschuldigd, welk bedrag wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering. Behoudens het geval dat de Algemene Vergadering uitdrukkelijk bepaalt dat ook de ereleden vorengemelde bijdrageplicht hebben, zijn zij daarvan vrijgesteld.
3. Het bestuur bepaalt op welke wijze en op welke datum uiterlijk aan de financiële verplichtingen moet zijn voldaan.

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Artikel 9
1. Onverminderd het overigens bij de wet of deze statuten bepaalde, hebben de leden het recht om van de door het bestuur aan te wijzen faciliteiten en eigendommen van de vereniging gebruik te maken. Dit gebruik moet geschieden overeenkomstig de bestaande of nog te maken reglementen, besluiten en gebruiken, en eventueel onder voorwaarden, als door het bestuur zijn of zullen worden vastgelegd.
2. Het bestuur kan, wanneer dit naar zijn oordeel redelijk is, in speciale gevallen besluiten dat het door een lid verschuldigde, geheel of gedeeltelijk niet zal worden ingevorderd. Een zodanig besluit wordt de betrokkene door de penningmeester schriftelijk medegedeeld, waarna binnen dertig dagen betaling moet plaatsvinden van het bedrag, dat wel wordt ingevorderd, bij gebreke waarvan het besluit vervalt.
3. Alle op de invordering van gelden vallende kosten komen voor rekening van de betrokkene. De invordering van gelden met buitengewone middelen, zoals door tussenkomst van een incassobureau of deurwaarder geschiedt krachtens een besluit van het bestuur.

BESTUUR

Artikel 10
1. Het bestuur bestaat uit ten minste zes natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen tezamen het Dagelijks Bestuur. Het bestuur wijst uit hun midden tevens plaatsvervangers aan voor de leden van het Dagelijks Bestuur. De taken en bevoegdheden van het Dagelijks Bestuur worden geregeld bij reglement.
2. De bestuursleden worden door de Algemene Vergadering benoemd uit de leden van de vereniging. De Algemene Vergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
3. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de Algemene Vergadering worden geschorst en ontslagen. Terzake van schorsing of ontslag besluit de Algemene Vergadering met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
4. Indien ingeval van schorsing van een bestuurslid de Algemene Vergadering niet binnen drie maanden na het besluit tot schorsing tot ontzetting heeft besloten, eindigt de schorsing. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de Algemene Vergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
5. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van minimaal één (1) jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse Algemene Vergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster; een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar.
6. In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd.

BESTUURSMACHT

Artikel 11
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur kan, tot wederopzegging, taken en bevoegdheden delegeren aan het Dagelijks Bestuur, conform hetgeen is bepaald in het reglement als bedoeld in artikel 10 lid 1.
2. Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van Algemene Vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, alsmede tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
3. Onverminderd zijn eigen verantwoordelijkheid kan het bestuur zich ter uitvoering van zijn taak doen bijstaan door adviseurs of commissies, welke door het bestuur worden benoemd.
4. De adviseurs en/of de samenstelling van de commissies worden door het bestuur aan de Algemene Vergadering bekend gemaakt.
5. De voorzitter van een commissie heeft tevens zitting in het bestuur; dit uitgezonderd de voorzitter van de kascommissie.
6. Adviseurs kunnen nooit zitting hebben in het bestuur.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 12
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester, danwel de secretaris tezamen met de penningmeester.
3. Het bestuur kan schriftelijk volmacht verlenen aan één (1) of meer bestuursleden alsook aan anderen, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

BESTUURSVERGADERINGEN

Artikel 13
1. De voorzitter bepaalt waar en wanneer een bestuursvergadering wordt gehouden. Hij is verplicht deze bijeen te roepen op verzoek van ten minste twee bestuursleden.
2. De voorzitter stelt de agenda vast. Hij is verplicht een bepaald onderwerp op de agenda te plaatsen op verzoek van tenminste twee bestuursleden.
3. De voorzitter heeft de bevoegdheid de beraadslaging over een aan de orde zijnd onderwerp te sluiten, tenzij het bestuur anders besluit.
4. Bij staken van stemmen is het voorstel verworpen.
5. De secretaris houdt de notulen bij, tenzij het bestuur besluit te volstaan met een besluitenlijst. De notulen casu quo de besluitenlijst worden door het bestuur vastgesteld.

DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 14
De Algemene Vergaderingen worden gehouden in een van de gemeenten waar het ziekenhuis een locatie heeft staan.

Artikel 15
1. Jaarlijks wordt ten minste éénmaal een Algemene Vergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene Vergadering.
2. In deze Algemene Vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden vooraf ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
3. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de Algemene Vergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in Artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de Algemene Vergadering, jaarlijks, een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.
4. Het bestuur doet de in lid 1 bedoelde stukken ten minste zeven dagen voor de dag waarop de Algemene Vergadering zal worden gehouden waarin deze zullen worden behandeld, toekomen aan de commissie. De commissie onderzoekt deze stukken en brengt aan de Algemene Vergadering verslag van haar bevindingen uit.
5. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen, en inzage in de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

Artikel 16
1. Toegang tot de Algemene Vergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de Algemene Vergadering zijn uitgenodigd. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover het woord te voeren.
2. Stemgerechtigd in de Algemene Vergadering zijn de niet-geschorste leden. Ieder van hen heeft één stem.
3. Een eenstemmig besluit van al degenen die in de Algemene Vergadering stemgerechtigd zijn, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de Algemene Vergadering.
4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de Algemene Vergadering worden gehouden.
5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

Artikel 17
1. De Algemene Vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door diens plaatsvervanger. Zijn er geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
2. Het door de voorzitter ter Algemene Vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend. Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Van het ter Algemene Vergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in de zelfde of in de eerstvolgende Algemene Vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

Artikel 18
1. Naast de Algemene Vergadering als bedoeld in artikel 15, worden Algemene Vergaderingen bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt.
2. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen in een voltallige Algemene Vergadering, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de Algemene Vergadering overgaan. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding der vergadering en het opstellen der notulen.
3. De oproeping der Algemene Vergadering geschiedt door schriftelijk mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 19
1. Deze statuten kunnen niet worden gewijzigd dan na een besluit daartoe van de Algemene Vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt ten minste zeven dagen. Het besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde (2/3) van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.
2. Zij, die de oproeping tot de Algemene Vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
3. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
4. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de Algemene Vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
5. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel gehouden Handelsregister.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 20
1. Het bepaalde in Artikel 19 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de Algemene Vergadering tot ontbinding van de vereniging.
2. De Algemene Vergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
5. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de vereffenaar(s), bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaar(s) doet(n) van de beëindiging opgave aan het in lid 5 van artikel 18 vermelde register.
6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

REGLEMENTEN

Artikel 21
1. De Algemene Vergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.
3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 19 lid 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.

SLOTBEPALING

Tenslotte verklaarden de comparanten dat het bestuur van de vereniging bij oprichting bestaat uit:
1. Mevrouw A.J.W. Mulders-van Nassau (voorzitter)
2. De heer C.L.A. Helmons MSc (penningmeester)
3. Mevrouw J.J.M. van der Winkel-Kammers (secretaris)
4. Mevrouw J.A.C.M. Brouwers-Rockx
5. De heer P.J.C. Buijsen
6. Mevrouw R. Doek-Loef
7. De heer C.W. de Greef
8. Mevrouw J.C. Jungbeker-de Vos
9. Mevrouw A.J.M. van den Maagdenberg-Peeters
10. De heer L.A. Mol
11. Mevrouw L.A.C.M. Savelkouls-Obbing
12. Mevrouw A.M.A.L. Scheenaard
13. Mevrouw Y.A.M. Timmers
14. De heer P. Venis
15. Mevrouw J.H. Vermeulen
16. De heer C.J. van der Weegen

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE, in minuut, is verleden te Bergen op Zoom op de datum, in het hoofd dezer akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten hebben dezen eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.