Spelregels Deelname

  • Per activiteit wordt bepaald wie de mogelijke deelnemers zijn. Dit staat vermeld bij de informatie van de activiteit. Indien de ingeschreven deelnemers niet aan de omschrijving van de deelnemers van de betreffende activiteit voldoen, dan is deelname aan de activiteit voor deze deelnemers niet mogelijk en wordt hiermee aanspraak op teruggave opgegeven.
  • Bij de activiteiten is een datum en starttijd vermeld, al dan niet via aanvullende informatie verstrekt. Om deel te kunnen nemen aan de activiteit is het noodzakelijk om vóór de aangegeven tijd aanwezig te zijn op de aangegeven plaats. Niet tijdig aanwezig zijn kan erin resulteren dat deelname aan de activiteit niet meer mogelijk is. In het geval van activiteiten waarbij gebruik gemaakt wordt van busvervoer, kan dit inhouden dat de bus op de afgesproken tijd vertrekt zonder alle deelnemers.
  • Indien het PV lid alsnog niet kan deelnemen aan de activiteit, kunnen eventuele introducés ook niet deelnemen.
  • Gedurende de activiteit wordt verlangd dat deelnemers zich gedragen volgens gebruikelijke gedragcodes. Dit houdt onder andere in om respect voor iedereen te hebben, de locatie of vervoer hiernaar toe netjes te houden en te handelen naar de reglementen, statuten en besluiten van de Personeelsvereniging.
  • Deelname is alleen mogelijk indien ook aan eventuele aanvullende voorwaarden, die tijdens de inschrijving vermeld zijn, kan worden voldaan. Indien niet aan deze voorwaarde voldaan kan worden, dan zijn eventuele consequenties voor het PV lid.
  • Het is niet toegestaan om deelname aan de activiteit of eventuele tickets die bij een activiteit horen door te verkopen aan derden. De kaarten zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Indien u, om welke reden dan ook, niet zelf kunt deelnemen aan een activiteit, dient u dit terstond aan het PV bestuur te melden. Zie voor meer informatie ook de spelregels voor Annulering.
  • Deelname aan activiteiten is geheel op vrijwillige basis en geheel voor eigen risico. Zowel het bestuur van de Personeelsvereniging als de Personeelsvereniging zelf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook, opgelopen tijdens of ten gevolgen van de activiteiten.
    Evenmin kan noch het bestuur van de Personeelsvereniging, noch de Personeelsvereniging aansprakelijk worden gesteld voor schade opgelopen ten gevolge van gebeurtenissen die buiten de invloedsfeer van de Personeelsvereniging plaatsvinden, zoals het in gebreke blijven of faillissement van derden of schade ontstaan ten gevolge van weersomstandigheden.
  • Deelnemers aan activiteiten dienen zelf te zorgen voor een adequate ongevallen-, reis- en/of annuleringsverzekering.